Friday, November 18, 2011

MAWLANA JALALUDHEEN RUMI'S PRAISES OF THE PROPHET MUHAMMAD


Mawlânâ Rûmî's Praises of the Prophet Muhammad


(peace be upon him)

Selections from "Rumi and Islam" (2004), translations from

Persian by Ibrahim Gamard (with transliterations from the Persian

text added for this article)

--------------------------------------------------------------------------------

I bring blessings upon you, (O Muhammad), so that the breeze of

nearness (to God) may increase. Since, with nearness of the

Whole, all parts are allowed to approach.Salât bar tô âr-am ke fozûda bâd qurbat

ke ba-qurb-é kul gard-ad hama juzw-hâ muqarab--from Mawlânâ's Ghazal No. 301, verse 3286

--from "Rumi and Islam," p. 139

--------------------------------------------------------------------------------Suddenly, there grew a "branch of candy."

(And) suddenly, there bubbled such a Water of (Eternal) Life.

Suddenly, there flowed alms (to the poor) from the king.

(May) there be joy for the soul of Muhammad, and greetings (of

peace)!nâgâh be-rûyîd yakê shâkh-é nabât

nâgâh be-jôshîd chonîn âb-é Hayât

nâgâh rawân shod ze-shahanshah Sadaqât

shâdîy-é rawân-é muSTafâ-râ Salawât--Mawlânâ's Rubâ`î No. 103

--from "Rumi and Islam," p. 139

--------------------------------------------------------------------------------The spirit that was bound within the form of attributes

Went to the (Divine) Essence by means of the light of

(Muhammad) the Chosen.

The moment it started going, it said out of joy,

"Blessings (be) on the joyful spirit of (Muhammad) the Chosen!"ân rûH ke basta bûd dar naqsh-é Sifât

az partaw-é muSTafà rawân shod bar Zât

ân dam ke rawân gasht, ze shâdî mê-goft:

"shâdiy-é rawân-é muSTafà-râ Salawât"--Mawlânâ's Rubâ`î No. 107

--from "Rumi and Islam," p. 141

--------------------------------------------------------------------------------Just as, during the night of the Ascension, God made (the greeting

of peace) with the Light of the Absolute upon Muhammad: "Peace

be upon you."chon-ân-ke kard khodâwand dar shab-é mi`raj

ba-nûr-é muTlaq bar muSTafà salâm `alayk--from Mawlânâ's Ghazal No. 1321, verse 13996

--from "Rumi and Islam," p. 141

--------------------------------------------------------------------------------There has never been a beauty like that of a (Prophet like)

Muhammad in this world or the next. May the Glory of God help

him!chûn jamâl-é aHmadê dar har dô kawn

kay bod-ast ay farr-é yazdânî-sh `awn--from Mawlânâ's Masnavî, Book 6: verse 676

--from "Rumi and Islam," p. 145

--------------------------------------------------------------------------------A voice from the lofty ones (among the angels came) from Heaven

to every beggar: "O pure spirit of the one who is followed! O

"Mercy to (all) peoples"! [Qur'ân 21:107]az âsmân dar har ghadâ az `uluwîy-ân âyad nadâ

k-ay rûH-é pâk-é muqtadâ, "yâ raHmata li-l-`âlamîn"--from Mawlânâ's Ghazal No. 1800, verse 18914

--from "Rumi and Islam," p. 145

--------------------------------------------------------------------------------Yet, I have seen the signs of Your Grace and Kindness in the

appearance of that incomparable Pearl, O Generous One.Since, although he is from (among) us, he doesn't resemble us. We

are entirely (like) copper, and Muhammad is (like) the (alchemical)

elixir.lêk dar sîmây-é ân durr-é yatîm

dîda-am âSâr-é luTf-at ay karîmke na-mê-mân-ad ba-mâ, gar-che ze-mâ-st

mâ hama mess-êm-o aHmad kîmiyâ-st--from Mawlânâ's Masnavî, Book 4, verses 990-91

--from "Rumi and Islam," p. 145

--------------------------------------------------------------------------------Muhammad broke many idols in the world, so that (religious)

communities were saying, "O (our Sustaining) Lord!"If it had not been for Muhammad's efforts, you also would have

worshiped idols like your ancestors.This head of yours has escaped from prostrating to idols, so that

you may recognize his claim (of gratitude) upon the (religious)

community.If you speak, talk about gratitude for this liberation, so that he may

also free you from the inward idol.Because he freed your head from (worship of) idols, you should

also liberate your heart by means of that power.chand bot be-sh'kast aHmad dar jahân

tâ ke "yâ rab" gôy gasht-and ummat-ângar na-bûdy kûsh-ash-é aHmad tô ham

mê-parast-îdy chô ajdâd-at Sanamîn sar-at wâ rast az sajda-ye Sanam

tâ be-dân-î Haqq-é ô-râ bar umamgar be-gôy-î shukr-é în rastan be-gô

k-az bot-é bâTin ham-at be-r'hân-ad ômar sar-at-râ chûn rahânîd az bot-ân

ham ba-d-ân quwwat tô del-râ wâ rahân--from Mawlânâ's Masnavî, Book 2, verses 366-70

--from "Rumi and Islam," p. 149

--------------------------------------------------------------------------------We learned the skill of being a (true) man from God. We are the

heroes of Love and the companions of Muhammad.pêsha-ye mardî ze-Haq âmûkht-êm

pahlaw-ân-é `ishq-o yâr-é aHmad-êm--from Mawlânâ's Ghazal No. 1669, verse 17499

--from "Rumi and Islam," p. 151

--------------------------------------------------------------------------------Be among the community (of believers) who are blessed by

(Divine) Mercy. Don't abandon the way of conduct of Muhammad,

(but) be commanded (by it).dar meyân-é ummat-é marHûm bâsh

sunnat-é aHmad ma-hel, maHkûm bâsh--from Mawlânâ's Masnavî, Book 6, verse 483

--from "Rumi and Islam," p. 161

--------------------------------------------------------------------------------He brings all of those (who are) led astray into the Way out of the

desert. May Muhammad be the guide on the Way of God forever!gom-rah-ân-râ ze-beyâbân hama dar râh âr-ad

muSTafà bar rah-é Haq tâ ba-abad rahbân bâd--from Mawlânâ's Ghazal No. 792, verse 8289

--from "Rumi and Islam," p. 181

No comments: